سلام
به نظم بهتره این رابطه رو فراموش کنید این به نفعه هردوی شما ومخصوصا خودشماست وبیشتراز این به رابطه ای که سرانجام نداره فکر نکنید برید دنبال زندگی خودتون و هدف هاتون مطمئن باشید درآینده موردای بهتری سرراهتون قرار می گیره پس بامونودن دراین رابطه که تمام شده هست به نظرم وقت وجوونی خودتونو هدر ندین.این آقا اگر واقعا شما رو دوست داشت به این راحتی عقب نمی کشید.علت مخالفت خانوادشون وعقب گرد خودشون هرچی بوده دیگه گذشته شماهم بهتره به فکر خودتون باشید وزندگی تازه ای رو شروع کنید...