عزیزم این که دورا نامزدی نیست دوستیه
دوستی که خانوادت باهاش مشکل دارن
اینکه کاری کردی که متوجه اشتباهت شدی خوبه معذرتم خواستی خوبه بعد از مذرت خاهی زمان بده تا ببخشتت
و برای خاستگاری اقدام کنه ، نکرد الکی وقت و احساست رو حروم نکن پای کسی
سن کمی داری اخه برای ازدواجت هم خیلی زوده