باسلام خواهرسومم دچارشهوت ومیل جنسی زیادیه ک دکترش میگه بیماری اختلال دوقطبیست یبارفرارکردازخونه پرخاشگربودوباهمه ماحالت دشمنی وکینه داشت تااینکه بعدفرارش ک متاسفانه مشکلاتی براش کلابوجوداوردو......حالامیگه کنترل براش سخت شده ماهمیشه مراقبش هستیم دکترموظفمون کرده نذاریم تنهاازخونه خارج بشه و...موقعیت ازدواج نداره خاستگارنداره دراثرداروهاچاق هم شده بیست وچهارسالشه نوزده سالگی فرارکرد....قبل اون زیادتوجه به مسائل جنسی نداشت من پستهای کاربران رومیخونم مثل این درگیری ذهنی ایشونوپسرهادارن خیلیهاشون...میگن که ذهنشون اینطوری درگیره....لطفاراهنمایی کنیدباسپاس فراوان